Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Pottery Forms Europe


Adres:
Pottery Forms Europe
Kapelstraat 28
4817 NZ  Breda
The Netherlands

Website : https://potteryformseurope.com

Contact 
Tel : +31 (0) 6 538 437 29
Email : info@potteryformseurope.com

Belangrijke gegevens
KvK:  77507401
BTW nummer: NL8610.29.069B01

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de definities van deze begrippen.
Wanneer we spreken over Pottery Forms Europe , dan bedoelen we daarmee de onderneming Pottery Forms Europe die aan jou diensten, materialen en/of toegang tot digitale inhoud op afstand aanbied.
(zie ook art. 1)

Jij (of waar toepasselijk je / jouw) bent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels jouw handels- bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit. Pottery Forms Europe sluit met jou op afstand een overkomst af. Dat is een overeenkomst tussen Pottery Forms Europe en jou die wordt gesloten via de website van Pottery Forms Europe , waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en Pottery Forms Europe gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die jij hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen jij gebruik kunt maken van je herroepingsrecht.

Een duurzame gegevensdrager is elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen een e-mail, of bericht via messenger/whatsapp dat jou en Pottery Forms Europe in staat stelt om informatie die aan jou gericht is op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor deze informatie is afgestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Om verwarring te voorkomen, als we spreken over een dag, dan bedoelen we daarmee werkdag.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pottery Forms Europe, zowel voor de aangeboden diensten, materialen en /of toegang tot digitale inhoud. Pottery Forms Europe zal deze algemene voorwaarden ten alle tijden onder jouw aandacht brengen en er naar verwijzen.

Artikel 4 Het aanbod
Wanneer Pottery Forms Europe jou een aanbod doet dan worden de digitale inhoud en/of de diensten, zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. Pottery Forms Europe verteld jou ook wat je rechten en plichten zijn, als jij het aanbod accepteert. Zo ben je in staat een goede evaluatie en beoordeling van het aanbod te maken.

Als een aanbod maar voor een bepaalde tijd geldig is, of als er bepaalde voorwaarden aan vast zitten, dan wordt dat natuurlijk in het aanbod vermeld. Als er sprake is van een fout of vergissing in een aanbod, dan is Pottery Forms Europe niet gebonden zich aan het aanbod te houden en heeft zij het recht het aanbod in te trekken en te herroepen.

Artikel 5 De overeenkomst
Op het moment dat je het aanbod van Pottery Forms Europe aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde (betalings-) voorwaarden komt een overeenkomst tot stand. Pottery Forms Europe zal dit aan jou bevestigen per email. Zolang Pottery Forms Europe jou geen bevestiging heeft gestuurd (controleer ook je spam – map) Heb je het recht de overeenkomst nog te ontbinden.

Let echter wel, Pottery Forms Europe , binnen de wettelijke kaders controleren of jij aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Ook heeft Pottery Forms Europe het recht om hierbij te kijken naar andere feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst, dan wel overeenkomst op afstand. Mocht Pottery Forms Europe na deze controle tot de conclusie komen dat er gegronde reden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, dan heeft Pottery Forms Europe het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of te ontbinden evenals het recht om speciale voorwaarden te verbinden voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard wordt deze beslissing per email aan u gecommuniceerd en ontvangt u de uitleg over deze reden / gronden. Wanneer wij een overeenkomst met je afsluiten, neem jij de aangeboden goederen en/of diensten af.

Artikel 6 Herroepingsrecht / retour zendingen
Zolang de order nog niet verzonden is kunt u telefonisch of per email contact opnemen om de order te annuleren. Na verzending kunnen goederen alleen terug verzonden worden met een verkregen retour autorisatie. Deze retour autorisatie zal alleen worden toegekend indien er gegronde reden is voor retourzending (denk hierbij aan een onjuiste levering of kwaliteitsproblemen met het product). We vermelden hierbij uitdrukkelijk dat er nooit een retour autorisatie gegeven zal worden voor producten die verkocht zijn als "seconds", deze goederen worden tegen een gereduceerde prijs aangeboden omdat ze afwijken qua maatvoering en/of kwaliteit.

Artikel 7 Prijzen
Alle op onze website gepubliceerde en in rekening gebrachte prijzen zijn inclusief BTW. U ontvangt een officiële factuur per email.

Artikel 8 Nakoming van de overeenkomst en extra garantie
Pottery Forms Europe staat ervoor in dat ze voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst wettelijke bepalingen en/of arbeidsvoorschriften.

Artikel 9 Levering en uitvoering
Pottery Forms Europe streeft er naar de bestelde goederen binnen 5 werkdagen te leveren. Waarbij uitdrukkelijk vermeld dient te worden dat hierbij geen rekening gehouden is met eventuele vertragingen bij overbelasting van de pakket diensten (denk hierbij aan drukke periode's rond sinterklaas / kerst en uitzonderlijke situaties). Mocht er onverhoopt door onvoorziene omstandigheden die buiten het bereik liggen van Pottery Forms Europe zoals ziekte en / of familieomstandigheden de Pottery Forms Europe niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, dan zal zij hier zo snel mogelijk melding van maken met de personen die de overeenkomst zijn aangegaan. Hierbij zal in eerste instantie een alternatieve aanbieding / datum voorgesteld worden. Indien er geen alternatieve overeenkomst gesloten kan worden, kan gesteld worden dat Pottery Forms Europe in gebreken blijft en zal er op verzoek een restitutie plaatsvinden over het betaalde bedrag.

Artikel 10 Digitale en schriftelijke informatievoorzieningen
Pottery Forms Europe zal de inhoud van de schriftelijke en digitale bestanden zeer zorgvuldig samenstellen. Deze inhoud is van een informatieve aard en geeft je vrijblijvende adviezen. Het is aan de ontvanger om te bepalen op welke manier en in welke mate deze adviezen opgevolgd zullen worden. Het advies is niet bedoeld om aan te zetten tot een dwingend handelen of nalaten. Het bereiken van een beoogd resultaat naar aanleiding van deze digitale inhoud en instructies kan dan ook niet worden gegarandeerd.

Artikel 11 Betaling
Goederen die via Pottery Forms Europe besteld worden dienen geheel vooraf betaald te worden. Dit zal gebeuren via het keuzemenu van de webwinkel van onze site. Per betaling zal er een factuur opgesteld worden, die per e-mail aan jou doorgestuurd zal worden. De bedragen zoals ze op de site vermeld staan zijn inclusief BTW. Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Pottery Forms Europe te melden.

Artikel 12 Klachten
Pottery Forms Europe doet er alles aan om de kwaliteit van goederen en diensten hoog te houden. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat jij een klacht hebt over de ontvangen materialen en/of de uitvoering van de overeenkomst dan kun je een klacht indienen. Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk per e-mail binnen een redelijke termijn na de ontvangen goederen en/of diensten (denk hierbij als richtlijn aan een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de goederen – iets langer tijdens de vakantieperiode). Vermeld bij het indienen van de klacht je factuurnummer en het artikelnummer waar de klacht over is, verder verzoeken wij je om deze klacht zo compleet mogelijk te omschrijven en te voorzien van foto's zodat we een duidelijk beeld krijgen. Het kan zijn dat je na ontvangst van de klacht een mail ontvangt om aanvullende informatie aan te leveren. Indien er vragen zijn verzoeken wij je deze vragen zo compleet mogelijk ingevuld te retourneren zodat we een duidelijk beeld kunnen vormen over de aard en het ontstaan van de klacht. Na evaluatie van de klacht zal Pottery Forms Europe zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken trachten de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien na de termijn van 4 weken het geen overeenkomst is, is er sprake van een geschil. Voor alle Pottery Form producten zal een beschrijving meegeleverd worden voor het onderhouden en opslaan van de producten. Klachten over de kwaliteit van de producten die gerelateerd zijn naar onjuiste behandeling en / of opslag van de producten kunnen nooit leiden tot compensatie en of retourzending van deze producten.

Artikel 13 Geschil
Op overeenkomsten tussen jou en Pottery Forms Europe waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Wet bepaald welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 potteryformseurope | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Our prices are including VAT - for NON EU countries the VAT and transport costs will be (re)calculated at the checkout of your order